Àrea de Auditoria - Fornés, Salas, & Asociados, Auditores, s.l.

15/11/2018
Vaya al Contenido

Menu Principal

Àrea de Auditoria

Serveis
 

Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats

Informes especials i complementaris relacionats amb l’auditoria de comptes anuals

Auditoria d’altres estats financers o documents comptables

Treballs atribuïts per la Llei de Societats de Capital als auditors de comptes

• Informe Especial sobre augments de capital per compensació de crèdits (art. 301 del TRLSC)

• Augments de capital amb càrrec a reserves (art. 303 del TRLSC)

• Reducció de capital per pèrdues (art. 323 del TRLSC)

• Informe Especial sobre obligacions convertibles en accions (art. 414 del TRLSC)

Revisió de comptes justificatius de subvencions

Revisions limitades

Realització de procediments acordats

Certificació de fets concrets

Revisions de declaracions anuals d’envasos (ECOEMBES)

Revisió de Reporting Package

Informes d’experts independents (fusions, aportacions no dineràries, etc.)

Informes y dictàmens pericials

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal